ျမန္မာ့ႏြားကုန္ၾကမ္းျဖင့္ လည္ပတ္မည့္ အမဲစည္သြတ္စက္႐ုံ ေရႊလီၿမဳိ႕အနီး တည္ေဆာက္ | DVB