မူဆယ္ၿမိဳ႕ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ (ဓာတ္ပံု) | DVB