ေနရပ္ျပန္လုိေပမယ့္ မျပန္ရဲ ျဖစ္ေနသည့္ ေျမာက္ဦးဒုကၡသည္မ်ား၏ ဖြင့္ဟခ်က္ | DVB