သက္တမ္းၾကာရွည္ ဆည္တမံမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ရန္ ဒုသမၼတ တုိက္တြန္း | DVB