ကေလးၿမိဳ႕တြင္ အင္အား ၄.၃ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္ | DVB