ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ နည္းပညာသစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ရန္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ သင္တန္းပုိ႔ခ် | DVB