မွန္ကန္သည့္ေစတနာျဖင့္ ပူးေပါင္းၾကရန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္နာယက တုိက္တြန္း | DVB