အစၥေရးတြင္ ဖုန္းၾကည့္လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းေရး သတိေပးမီးတန္းမ်ား တပ္ဆင္ | DVB