လိေမၼာ္သီးႏွင့္ ေဝလာရီတို႔၏ Nonstop Remix ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ သႀကၤန္သီခ်င္း (႐ုပ္သံ) | DVB