မူဆယ္နယ္စပ္ကို တ႐ုတ္ဘက္က က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိဟုဆို | DVB