ဟြာေဝးကုမၸဏီက အျပစ္မရွိေၾကာင္း နယူးေယာက္ ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံးတြင္ ေလွ်ာက္လဲ | DVB