ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ရပ္နား၊ ဥပေဒၾကမ္း ၁၃ ခု အတည္ျပဳႏိုင္ | DVB