ပလက္ေဖာင္း လမ္းေဘးေစ်းသည္ကိစၥ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးရန္ ပဲခူးစည္ပင္ကုိ အတုိင္ပင္ခံေျပာ | DVB