ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေကအန္ပီပီကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚ | DVB