မူးယစ္ေဆးလက္ဝယ္ေတြ႔ရွိမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးသည့္ဥပေဒ ျပန္စိစစ္ရန္ လူကယ္ျပန္ဝန္ႀကီး တိုက္တြန္း | DVB