အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္သုိ႔ လာေရာက္သည့္ ေဆာင္းခုိငွက္ အေကာင္ေရ တုိးလာ | DVB