ပဲခူးတိုင္းခ႐ုိင္ ၄ ခု ဘတ္ဂ်က္မွ်မွ်တတ ခြဲေ၀ရန္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သတိေပး | DVB