ခ်င္းမိုင္ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ကမၻာတြင္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ | DVB