ပ်က္က်ခဲ့သည့္ ဘုိးရင္းေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား ေျပးဆြဲျခင္း ရပ္နားသည့္ႏုိင္ငံ ၅၀ ရွိ | DVB