ျမန္မာလုပ္သား ၁၄ ဦး လုပ္အားခနစ္နာေၾကး ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၇သိန္း ျပန္လည္ရရွိ | DVB