ကေလးၿမိဳ႕တြင္ အင္အား ၅.၁ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္ | DVB