လက္ထပ္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ | DVB