ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီဟု ကုလထုတ္ျပန္ | DVB