အေမရိကန္သံတမန္မ်ား ႏုိင္ငံတြငး္က ထြက္ခြာရန္ ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရ ညႊန္ၾကား | DVB