မြန္ျပည္နယ္တြင္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည္ | DVB