ၿဂိဳဟ္သားႏွင့္ လူသားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ ႐ုပ္ရွင္ – Captive State (နမူနာ) | DVB