ၾကည့္ရႈသူ ၃ သန္းေက်ာ္ရွိေနသည့္ ကၽြန္မအခ်စ္ဆံုးေယာက်္ားသံုးေယာက္႐ုပ္ရွင္(နမူနာ) | DVB