ေဒၚခင္ၾကည္ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေျမာင္းျမတြင္ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ | DVB