တ႐ုတ္တြင္ အာဖရိက ဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္အၿပီး ဝက္သားေဈးျပန္တက္ | DVB