အသက္ေသဆံုးသည္အထိ ျပင္းထန္တဲ့ တုပ္ေကြးမ်ားအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း | DVB