အိႏၵိယ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ေန႔ စတင္က်င္းပမည္ | DVB