ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ စက္ေလွကုိ ေအေအအဖြဲ႔ ပစ္ခတ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁ ဦးက်ဆုံး | DVB