ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘုရားမီးပူေဇာ္ရာမွမီးေလာင္၊ ေနအိမ္​ ၁၃ လံုး ဆံုး႐ႈံး | DVB