အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား​ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဖက္ရွင္႐ႈိးပြဲ (ဓာတ္ပုံ) | DVB