ေသနတ္က်ည္ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ လူသူမဲ့ မန္လီရြာ (ဓာတ္ပုံ) | DVB