ျပည္သူႏွင့္ မ်ားမ်ားထိေတြ႔ရန္ စစ္ကုိင္းတုိင္းအစုိးရကုိ အတုိင္ပင္ခံ ေျပာ | DVB