ဂ်ပန္က လႉဒါန္းသည့္ ကမ္း႐ုိးတန္းသြား ကစၦပနဒီ ၃ အျမန္ေရယာဥ္ ေက်ာက္ျဖဴေရာက္ရွိ | DVB