အသိမ္းခံရေသာေျမတြင္ ေနအိမ္ျပန္ေဆာက္သျဖင့္ ေထာင္ခ်ခံရ | DVB