ဟံသာ၀တီၿမိဳ႕႐ုိးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ တူးေဖာ္တာႏွင့္မတူဘဲ ဖ်က္ဆီးသလုိျဖစ္ေနဟုဆုိ | DVB