တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ မသန္စြမ္း ႏွင့္ ေဆး႐ုံတက္ ေျဖဆုိသူ ၆၆ ဦးရွိ | DVB