ကေမၻာဇဘဏ္တြင္ ေငြထုတ္သူမ်ားကုိ လိုသေလာက္ ထုတ္ေပးဟုဆုိ | DVB