သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကုိရီးယားနုိင္ငံ သြားေရာက္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေတာငၠိုရီးယားႏိုင္ငံ ခ္စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ဟာ   အေနာက္ႏိုင္ငံေတျနဲ႔သာမကဘဲ အာ႐ြက စီးပျားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတျနဲ႔ ဆကၦံေရး်မႇင့္တငၹုိ႔ ရည္ရၾယ္သျားေရာကၱာလို႔ သမၼတရံုးက ေ်ပာၾကားလိုကၸါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာငၱဲ့ ်မနၼာကိုယၥားလြယ္အဖျဲ႔ဟာ ေတာငၠိုရီးယားသမၼတ အီေ်မာငၻတ္ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ္ကၷဲ႔ ေအာကၱိုဘာ ၈ ရကၠေန ၁၀ ရကၳိ ၃ ရက္ၾကာ ေတာငၠိုရီးယားႏိုင္ငံမြာ တရား၀င္ ခ္စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္႐ြိေနတာ ်ဖစၸါတယ္။

ဒီခရီးစဥ္ရဲ႕ရည္ရၾယၡ္ကၷဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတရံုးညႊန္ၾကားေရးမြဴး ဦးေဇာ္ေဌး က “သမၼတႀကီး ဦးေဆာငၱဲ့ အစိုးရသစ္ တာ၀နၳမ္းေဆာငၠတည္းက လၾတႅပၱက္ၾကၾတဲ့ ႏုိင္ငံ်ခားေရး မူ၀ါဒနဲ႔အညီ အေ႐ြ႕အေနာက္ မချဲဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရၾကၼႈေတျ ပုိ်မႇင့္တင္သျားမယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတျ ်ဖစၱဲ့ အေမရိကန္၊ အီးယူတို႔နဲ႔ ဆကၦံေရး်မႇင့္တင္ေနသလို တခ္ိနၱည္းမြာပဲ ေဒသတျင္း ႏုိ္င္ငံေတျ အာဆီယံ အိမၷီးခ္င္းႏုိင္ငံေတျနဲ႔လည္း ဆကၦံေရး်မႇင့္တင္ေနပါတယ္။ ဆိုလုိတာကေတာ့ ဘကၥံုပူးေပါင္းေဆာင္ရၾက္ေရး ဂလိုဘယႅုိက္ေဇး႐ြင္းေခတၼြာ ဒီႏုိင္ငံေတျ ေတာငၠုိရီးယား၊ ဂ္ပန္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ ဒါေတၾက ကမၻာ့စီးပျားေရးမြာ အခန္းက႑်မင့္မားလာတဲ့ ႏုိင္ငံေတျေပါ့၊ ဒီႏုိင္ငံေတျနဲ႔ ဆကၦံေရး်မႇင့္တင္်ခင္းအား်ဖင့္ ႏုိင္ငံေတာၷဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတၾအက္ိဳးကိုလည္း ်မႇင့္တင္ႏုိငၼယ္။”

သမၼတရဲ႕ ေတာငၠိုရီးယားခရီးစဥၼြာ ်ပည္ေထာငၥု၀န္ၾကီးေတျ်ဖစၱဲ့  ဦး၀ဏၰေမာငႅျင္၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၊ ဦးခင္ေမာငၥိုး၊ ဦးေအး်မင့္နဲ႔ ရနၠုန္၊ မႏၱေလးနဲ႔ ပဲခူးတိုင္း ၀န္ၾကီးခ္ဳပ္ ၃ ဦး လိုကၸါသျားပါတယ္။

်မနၼာကိုယၥားလြယ္အဖျဲ႔ဟာ ကိုရီးယားထိပၱန္း စီးပျားေရးလုပ္ငန္း႐ြင္ေတျနဲ႔ ေတျ႔ဆံုေဆျးေႏျးဖို႔ ႐ြိ်ပီး၊ ေအာင္်မင္ေနတဲ့ ကိုရီးယားကုမၸဏီၾကီးေတျနဲ႔၊ ်မိဳ႕်ပဖျ႔ံ်ဖိဳးေရး စီမံကိန္းေတျ ေလ့လာၾကည့္႐ြႈၾကမယႅို႔ ဦးေဇာ္ေဌးက ေ်ပာပါတယ္။

“ကုိရီးယားရဲ႕ ၿမိဳ႕သစၥီမံကိန္းေတျ၊ ေက္းလက္ေဒသဖျံ႔ၿဖိဳးေရး ဒါမ္ိဳးေတျ သူတုိ႔ေတျ တခါတည္း ်မင္ၿပီးသိေအာင္၊ အတုယူသင့္ယူရေအာင္ ၿပီးရင္ ဖျံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ သူတို႔လုပၡဲ့တာေတျၾကည့္ၿပီး ႏုိင္ငံမြာ ဘယႅို်ပနႅုပႅို႔ရမလဲ ဆုိတာမ္ိဳးေပါ့ ဒါေတျေၾကာင့္ ေခၚသျားတာပါ။”

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕  ေတာငၠိုရီးယား ခရီးစဥ္အတျင္း ၂ ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ္က္ေတၾကို သမၼတရံုးနဲ႔ ်ပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔က သတင္း ထုတ္်ပန္ေပးသျားမယႅို႔ သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမြဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ေ်ပာပါတယ္။

်မနၼာသမၼတ ဦးသိန္းစိနၷဲ႔ ေတာငၠိုရီးယား သမၼတ အီေ်မာငၻတၱို႔ဟာ ေအာကၱိုဘာ ၉ရကၼြာ ေတျ႔ဆံု်ပီး၊ ကုန္သၾယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏြီး်မႇဳပ္ႏြံမႈ၊ အေ်ခခံအေဆာက္အအံု ေဆာကႅုပ္ေရးနဲ႔ ဖျ႔႔ံ်ဖိဳးတုိးတက္ေရးအတၾက္ အကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္ေတျ ေဆျးေႏျးၾကမယႅို႔ ေတာငၠိုရီးယားဘကၠ သတင္းထုတ္်ပနၳားပါတယ္။

ေတာငၠိုရီးယား ယျန္ဟပ္သတင္းမြာေတာ့ ်မနၼာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ေအာကၱိုဘာ ၈ရက္ေန႔က ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာငၻက္ ဆီအျနၷမ္ အရပၼြာ အစိုးရမဟုတၱဲ့ အဖျဲအစည္းေတၾက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဖျံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတၾကို သျားေရာက္ ေလ့လာခဲ့တယႅို ့ေဖာ္်ပထားပါတယ္။

ေတာငၠိုရီးယား သမၼတဟာ ်ပီးခဲ့တဲ့ ေမလထဲ ်မနၼာႏိုင္ငံကို ၂ ရက္ၾကာ အလည္အပတ္ေရာက္႐ြိခဲ့်ပီး၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ အမ္ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာငၦန္းစုၾကညၱို႔နဲ႔ ေတျ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥၼြာ ဦးသိန္းစိနၠို ေတာငၠိုရီးယား ႏိုင္ငံ လာေရာကႅညၸတၹို႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့တာလည္း ်ဖစၸါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up