ဘဲြ႔ရသည့္အခါ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းလုပ္ၾကရန္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တိုက္တြန္း | DVB