ဓာတုအနံ႔ေရာ စားသံုးဆီ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေစ်းကြက္တြင္ ေနရာရေန | DVB