သားသမီးရရန္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔၏ အခန္းက႑ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB