ဆင္ျပတိုက္ဖြင့္ပြဲတြင္ ဖမ္းမိ ဆင္စြယ္မ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္အစိတ္အပိုင္းမ်ား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး | DVB