လိင္ပုိင္းက်ဴးလြန္သည့္ စြဲခ်က္အတြက္ ကာဒီနယ္ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္ ျပစ္မႈထင္ရွားဟု တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ | DVB