ဘန္ေကာက္တြင္ ထိုင္းဗီဇာတံဆိပ္တံုးအတုထုသည့္ ေနာက္ထပ္ဂိုဏ္း ၁ ဂိုဏ္းကို ထပ္မံဖမ္းဆီး | DVB