လူစားလဲမႈ လက္မခံသည့္ကိစၥ နည္းျပ ဆာရီကုိ မေလးစားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ကယ္ပါေျပာ | DVB