ထုတ္ကုန္သီးႏွံမ်ား ေစ်းကြက္၀င္ႏုိင္ေရး ဂ်ီေအပီလက္မွတ္ရရွိရန္ အေရးႀကီး | DVB